Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Kho chứa rác

Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Công ty tư vấn môi trường Vạn Liên Hoa chuyên tư vấn lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho tổ chức, doanh nghiệp với thủ tục đơn giản và thời gian nhanh chóng nhất.

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì?

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ đăng kí với Cơ quan nhà nước để được cấp giấy phép quản lý chất thải nguy hại, thực hiện vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định của thông tư 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sổ đăng ký chủ nguồn thải
Ảnh: Kho chứa rác thải nguy hại (nguồn Internet)

Quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Đối tượng phải thực hiện sổ chủ nguồn thải

Được quy định tại Điều 2 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT áp dụng đối với :
– Cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh CTNH, quản lý CTNH trên lãnh thổ Việt Nam.
– Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và khí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý tại công trình xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó.
Ngoài ra có một số trường hợp mà Chủ nguồn thải CTNH phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH được quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT.

Thủ tục hồ sơ cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị để được cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Sổ chủ nguồn thải) tại Bình Dương bao gồm:

– Đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải (bản chính) (theo Phụ lục 1.A – Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011).
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương.
– Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
– Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);
– Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);
– Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang bản sao. Bộ hồ sơ phải được đóng quyển.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thời gian giải quyết: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra tại cơ sở, thời gian giải quyết là 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Luật quy định về việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  • Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày có hiệu lực: 01/7/2006.
  • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một só điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 21/3/2008.
  • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực 5/6/2011.
  • Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về quản lý chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 01/6/2011.
  • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường. Hiệu lực thi hành: ngày 02/9/2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *