Báo cáo giám sát định kỳ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về Đánh giá Môi trường chiến lược, Đánh giá tác động Môi trường, Cam kết bảo vệ Môi trường; căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 20011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động trên địa bàn thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ như sau:

1. Đối tượng Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ:
Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 3, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường).thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần.

2. Mô tả công việc:
–    Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
–    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
–    Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
–    Đánh giá chất lượng môi trường.
–    Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
–    Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.
–    Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
–    Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *