Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Hồ sơ đăng ký: 02 bộ hồ sơ gồm: đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1A và các giấy tờ theo hướng dẫn tại Phụ lục 1B của TT 12/2011/ TT-BTNMT  gửi về Chi cục BVMT  – tỉnh Bình Dương.

2. Thời gian xem xét hồ sơ 10 ngày, cấp sổ là 20 ngày làm việc.

3. Một số trách  nhiệm  chính của Nhà quản  lý doanh  nghiệp- Phân  loại, thu gom, lưu giữ và xử lý CTNH theo đúng quy định tại TT 12/2011/TT-BTNMT;Quản lý CTNH không đúng quy định

– Ký hợp đồng thu gom, xử lý CTNH  với đơn vị có giấy phép hành nghề quản lý CTNH;

– Nhanh  chóng chuyển giao chất thải đi xử lý, có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc chuyển giao và xử lý CTNH.

Lưu ý: Trường hợp cần lưu giữ tạm thời CTNH  quá thời hạn 06 tháng phải thông báo cho Chi cục BVMT bằng văn bản.

– Thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ CTNH  mỗi lần chuyển giao CTNH  theo quy định.

– Lập báo cáo quản lý CTNH  theo mẫu quy định tại Phụ lục 4A của TT 12/2011/ TT-BTNMT với kỳ báo cáo 06 tháng/lần;

–  Khi chấm dứt hoạt động, phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH  cho Chi cục BVMT.

Lưu ý: Việc lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH  không bắt buộc đối với một trong các trường hợp sau:

– Thời gian hoạt động cửa DA dưới 01 (một) năm;

– Phát sinh thường xuyên với tổng số lượng không quá 120 kg/năm đối với các CTNH  có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH  theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600kg/năm đối với CTNH  có chứa các thành phần nguy hại khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *