Đề cương Đề án Bảo vệ Môi trường Đơn giản

Nội dung Đề án được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 19a Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; bao gồm các mục sau :

MỞ ĐẦU

Giới thiệu khái quát về cơ sở: Quyết định thành lập, địa điểm, tình trạng hiện tại,…

Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ

1.1. Tên của cơ sở

1.2. Chủ cơ sở

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

1.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

1.6. Máy móc, thiết bị

1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu

1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua

Chương 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường

2.2. Nguồn chất thải lỏng

2.3. Nguồn chất thải khí

2.4. Nguồn chất thải nguy hại

2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

2.6. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế – xã hội do cơ sở tạo ta không liên quan đến chất thải

Chương 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM

3.1. Kế hoạch quản lý chất thải

3.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải

3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố

3.4. Kế hoạch quan trắc môi trường

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

PHỤ LỤC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *