Khai thác nước ngầm

Mở đầu:

– Tên chủ đề án, giấy phép thăm dò nước dưới đất

– Mục đích khai thác nước

– Tổng lượng nước yêu cầu; lưu lượng lớn nhất….m3/ngày đêm; chế độ khai thác;

– Các văn bản pháp lý của cơ quan Nhà nước cho phép xây dựng công trình khai thác nước….

– Đơn vị tư vấn, lập đề án và thiết kế công trình khai thác nước.

I. Đặc điểm các tầng chứa nước trong khu vực

– Chiều sâu, chiều dày các tầng chứa nước…

– Đặc điểm thấm nước, dẫn nước và các thông số của các tầng chứa nước qua tài liệu báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất….

II. Hiện trạng khai thác nước dưới đất và các nguồn nhiễm bẩn trong khu vực

1. Tóm tắt hiện trạng khai thác trong khu vực: vị trí công trình, số lượng giếng, lưu lượng khai thác, mực nước hạ thấp, chế độ khai thác, thời gian khai thác, tầng chứa nước khai thác, cấu trúc giếng khai thác….

2. Hiện tượng biến đổi mực nước, chất lượng nước, sụt lún đất do công trình khai thác gây ra trong khu vực (nếu đã có).

3. Các nguồn thải, chất thải có khả năng gây ô nhiễm trong khu vực: vị trí, loại chất thải, lượng chất thải và phương thức thải chất thải.

III. Dự báo mực nước hạ thấp và tác động môi trường

1. Tính dự báo mực nước hạ thấp do công trình dự kiến khai thác gây ra cho các công trình đang khai thác xung quanh; xác định lưu lượng và mực nước hạ thấp hợp lý.

2. Đánh giá khả năng nhiễm bẩn và xác định đới phòng hộ vệ sinh, thiết kế các biện pháp tiêu thoát nước khu vực công trình khai thác (với công trình có quy mô từ 3000m3/ngày trở lên).

3. Đánh giá tác động của công trình khai thác đến môi trường xung quanh như: sụt lún đất, sự thay đổi chất lượng nước, dòng mặt (với công trình có quy mô từ 3000m3/ngày trở lên).

IV. Thiết kế công trình khai thác nước dưới đất

1. Yêu cầu nước và chế độ dùng nước (xây dựng biểu đồ dùng nước)

2. Chọn tầng chứa nước và sơ đồ bố trí hệ thống giếng khai thác nước:

3. Xác định, lựa chọn kết cấu giếng, quy trình thi công giếng:

4. Xác định chế độ kiểm tra, bảo dưỡng và bơm rửa giếng khoan khai thác.

5. Thiết kế công tác quan trắc động thái nước dưới đất và đới bảo vệ vệ sinh.

V. Lựa chọn công nghệ xử lý nước

Các Phụ lục kèm theo Đề án:

1. Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1: 25000 – 1: 50 000 (nếu khu vực khai thác đã có các loại bản đồ này).

2. Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác (trên đó thể hiện: các giếng dự kiến khai thác, các giếng đã có, khu dân cư, nguồn gây ô nhiễm; hệ thống sông, hồ, kênh rạch….).

3. Bản vẽ thiết kế giếng khai thác (địa tầng, kết cấu giếng khoan dự kiến).

4. Tài liệu bơm nước thí nghiệm tại các giếng thăm dò và khai thác trong vùng.

5. Kết quả phân tích chất lượng nước (chỉ tiêu hoá học, vi trùng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *