Quan trắc môi trường lao động định kỳ cần phải được thực hiện đúng và đủ.

Nền kinh tế càng phát triển việc đảm bảo quan trắc môi trường lao động định kỳ cần phải được thực hiện đúng và đủ.

Sự khởi sắc của nền kinh tế nói chung và nền công nghiệp nói riêng trong 10 năm trở lại đây là một tín hiệu tích cực, song cũng xuất hiện những vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có một vấn đề cũ mà mới đó chính là “môi trường lao động an toàn”. Theo thông tư 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về  “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động” mọi doanh nghiệp đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.      

Môi trường lao động là gì?

Môi trường lao động là không gian của khu vực lao động, nơi mà người lao động làm việc với các phương tiện phục vụ cho lao động.

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Thực hiện quan trắc môi trường lao động để làm gì?

Các doanh nghiệp thực hiện quan trắc để nhận được “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động”.

Theo nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính phủ về An toàn lao động tại Chương 2 điều 4 có quy định:

Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  1. Tổ chức là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật, được phép cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

b) Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

c) Có đủ tài liệu kỹ thuật về từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định theo quy trình kiểm định.

d) Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

đ) Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và đã trực tiếp thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tối thiểu 03 năm.

2. Các thiết bị, tài liệu, nhân lực nêu tại các điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều này chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.

Đơn vị nào thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Theo công bố mới nhất của Cục quản lý môi trường y tế Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 15/3/2019 có 23 trung tâm, viện và trường đại học đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động.

One thought on “Quan trắc môi trường lao động định kỳ cần phải được thực hiện đúng và đủ.

  1. Pingback: ĐÁNH GIÁ ECGONOMI MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG - Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *