Author Archives: Ánh Ngọc

Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước 2018

Lập giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp khi có phát sinh xả thải vào nguồn nước có các thông số tiêu chuẩn tương đương hoặc đạt các tiêu chuẩn được quy định, giúp cơ quan nhà nước có thể quản lý, theo dõi nhằm để góp phần bảo […]