Home Hồ Sơ Môi Trường

Hồ Sơ Môi Trường

Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Công ty tư vấn môi trường Vạn Liên Hoa chuyên tư vấn lập hồ sơ đăng...

Báo cáo giám sát định kỳ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về Đánh giá Môi trường chiến...

Đánh giá tác động môi trường dự án xử lý nước...

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của...

Mẫu cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà...

Hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường tại Bình...

Vừa qua Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Bình Dương - Chi cục Bảo vệ môi trường đã ra công văn số 4228/CCBVMT-KS...

Đề cương chi tiết lập Đánh giá tác động môi...

 Nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư...

Đề cương cam kết bảo vệ môi trường

Đề cương Cam kết Bảo vệ Môi Trường Đề cương cam kết bảo vệ môi trường. Nội dung Bản cam kết được trình bày theo...

Cấu trúc Đề án Bảo vệ Môi trường

Cấu trúc Đề án Bảo vệ Môi trường kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi...

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ ở Tây...

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động sản...

Lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Chi Tiết

A. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết 1. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi...