Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BYT : quản lý vệ sinh lao động

THÔNG TƯHƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNGCăn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6...
Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

[:vi]Luật số: 84/2015/QH13 : Luật An toàn, vệ sinh lao động[:]

 LUẬTAn toàn, vệ sinh lao độngCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật an toàn,...
Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Nghị Định Số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu

Ngày 24/04/2015 tại Hà Nội, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu với 9 Chương...
Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Nghị Định 18/2015/NĐ-CP Quy Định Về Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường, ĐMC, ĐTM,...

Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến...
Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Ban Hành Thông Tư 06/2015/TT-BCT Về Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hóa...

Ngày 23/04/2015 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số: 06/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số thông...
Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Thông tư 32/2013/TT-BTNMT và hệ thống quy chuẩn môi trường

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm...
Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Nghị định 179/2013/NĐ-CP Lĩnh vực môi trường

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGĐÃ HẾT HIỆU LỰCĐã được thay thế bằng Nghị định...