Category Archives: Văn Bản Pháp Luật

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BYT : quản lý vệ sinh lao động

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa
[embeddoc url=”http://www.vanlienhoa.com/wp-content/uploads/2017/07/19_2016_TT-BYT_322881.doc” download=”all” viewer=”microsoft”] THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội; Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP […]

[:vi]Luật số: 84/2015/QH13 : Luật An toàn, vệ sinh lao động[:]

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa
[:vi][embeddoc url=”http://www.vanlienhoa.com/wp-content/uploads/2017/07/84.2015.QH13.doc” download=”all” viewer=”google”]   LUẬT An toàn, vệ sinh lao động Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc bảo đảm an […]

Nghị Định Số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Ngày 24/04/2015 tại Hà Nội, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu với 9 Chương và 66 Điều. Quy định thêm một số vấn đề về việc nhập khẩu phế liệu nội dung tóm lược như sau: Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10% – […]

Nghị Định 18/2015/NĐ-CP Quy Định Về Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường, ĐMC, ĐTM, Kế Hoạch BVMT

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một […]

Ban Hành Thông Tư 06/2015/TT-BCT Về Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hóa Chất

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Ngày 23/04/2015 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số: 06/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chấy, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. LĨNH […]

Thông tư 32/2013/TT-BTNMT và hệ thống quy chuẩn môi trường

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của […]

Nghị định 179/2013/NĐ-CP Lĩnh vực môi trường

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ HẾT HIỆU LỰC Đã được thay thế bằng Nghị định 155/2016/NĐ-CP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật […]