Đề cương cam kết bảo vệ môi trường

cam kết bảo vệ môi trường

Đề cương Cam kết Bảo vệ Môi Trường

Đề cương cam kết bảo vệ môi trường. Nội dung Bản cam kết được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; bao gồm các mục sau :

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án đầu tư;

1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.6. Địa điểm thực hiện dự án;

1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng;

II. Các tác động môi trường

2.1. Các loại chất thải phát sinh

2.1.1. Khí thải;

2.1.2. Nước thải;

2.1.3. Chất thải rắn;

2.1.4. Chất thải khác;

2.2. Các tác động khác

III. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực

3.1. Xử lý chất thải

3.2. Giảm thiểu các tác động khác

IV. Các công trình xử lý môi trường, chương trình giám sát môi trường

4.1. Các công trình xử lý môi trường;

4.2. Chương trình giám sát môi trường

V. Cam kết thực hiện

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Lập Giấy phép xả thải vào nguồn nước 2018
Cam kết Bảo vệ Môi Trường
Tác giả

Bình luận

[…] Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư bao […]

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.

Vui long kich hoat sidebar
Water Care Dev Team LarTheme