Nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 20011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; bao gồm các mục sau :

 MỞ ĐẦU1. Xuất xứ của dự án2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM4. Tổ chức thực hiện ĐTMChương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN1.1. Tên dự án1.2. Chủ dự án1.3. Vị trí địa lý của dự án1.4. Nội dung chủ yếu của dự án1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án1.4.3. Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án1.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành1.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị1.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm của dự án1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án1.4.8. Vốn đầu tư1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự ánChương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường2.1.1.  Điều kiện về địa lý, địa chất2.1.2.  Điều kiện về khí tượng;2.1.3.  Điều kiện về thủy văn/hải văn;2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học2.2. Điều kiện kinh tế – xã hội:2.2.1. Điều kiện về kinh tế2.2.2. Điều kiện về xã hộiChương 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG3.1. Đánh giá tác động3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án3.1.2. Đánh giá tác động giai đoạn thi công xây dựng3.1.3. Đánh giá tác động giai đoạn vận hành dự án3.2.  Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giáChương 4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị4.1.2. Trong giai đoạn xây dựng4.1.3. Trong giai đoạn vận hành4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố        4.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị4.2.2. Trong giai đoạn xây dựng4.2.3. Trong giai đoạn vận hànhChương 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG5.1.  Chương trình quản lý môi trường5.2.  Chương trình giám sát môi trườngKẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾTCÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here