Giấy phép xả thải

Nội dung Đề án xả nước thải ra lưu vực nguồn nước tiếp nhận được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục B8.1 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; bao gồm các mục sau :

Đối với trường hợp xin cấp phép mới.

Mở đầu

1. Giới thiệu sơ lược về cơ sở xả thải:

2. Nhu cầu sử dụng nước Chất lượng nguồn nước tiếp nhận và xả nước thải của cơ sở xả nước thải.

3. Nguyên nhân chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

4. Kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải và công nghệ xử lý nước thải dự kiến.

Chương I. Đặc trưng nguồn thải và hệ thống công trình xử lý, xả nước thải

1. Đặc trưng nguồn nước thải

2. Mô tả công trình xả nước thải

Chương II. Đặc trưng nguồn nước tiếp nhận nước thải

1. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải

2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận

3. Đánh giá tác động của hiện trạng xử nước thải đến nguồn nước tiếp nhận

Chương III. Hệ thống công trình xử lý, xả nước thải dự kiến và tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước

1. Hệ thống xử lý nước thải

2. Mô tả công trình xả nước thải

3. Tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước

Chương IV. Đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải

1. Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải

2. Chương trình quan trắc và kiểm soát nước thải và nguồn tiếp nhận

Kết luận và kiến nghị

 

Categories: Dịch Vụ Môi Trường, Hệ Thống Xử Lý, Hồ Sơ Môi Trường, Style, Thủ tục An Toàn Lao Động, Thủ Tục Môi Trường, Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Tuyển Dụng, Uncategorized, Văn Bản Pháp Luật, Xuất Nhập Khẩu,
Tags: báo cáo giám sát, brooklyn, cải tạo hệ thống xử lý, carousel, christian, church, clean, công ty môi trường, công ty môi trường tại Bình Dương, dịch vụ môi trường, Đánh giá môi trường lao động, Đánh giác tác động môi trường, đề án môi trường, ĐTM, Ecgonomi, Fashion, fla, flat, fundraising, hệ thống xử lý, hệ thống xử lý hơi, Hệ thống xử lý hơi dung môi, hệ thống xử lý khí, hệ thống xử lý khi thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải từ buồng phun sơn, hệt thống xử lý nước thải, hồ sơ môi trường, hợp tác bảo vệ môi trường, lấy mẫu hiện trường, Luật Môi Trường, máng đo lưu lượng, Mô tả công nghệ hệ thống xử lý nước thải, Nghị định, Nghị định 38, nhân viên tư vấn, non profit, nước thải, parallax, phòng thí nghiệm, religion, style, thông tư, thủ tục môi trường, tuyển dụng, women, xử lý nước cấp, xử lý nước thải,
Khai thác nước ngầm
Báo cáo giám sát định kỳ
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Vui long kich hoat sidebar
Water Care Dev Team LarTheme