Tag Archives: báo cáo giám sát

Báo cáo giám sát định kỳ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về Đánh giá Môi trường chiến lược, Đánh giá tác động Môi trường, Cam kết bảo vệ Môi trường; căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 20011 của Bộ Tài nguyên và Môi […]