Tag Archives: Nghị định

Nghị Định Số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Ngày 24/04/2015 tại Hà Nội, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Về Quản Lý Chất Thải Và Phế Liệu với 9 Chương và 66 Điều. Quy định thêm một số vấn đề về việc nhập khẩu phế liệu nội dung tóm lược như sau: Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10% – […]

Nghị Định 18/2015/NĐ-CP Quy Định Về Quy Hoạch Bảo Vệ Môi Trường, ĐMC, ĐTM, Kế Hoạch BVMT

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một […]