Tag Archives: thủ tục môi trường

Đánh giá tác động môi trường

đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). 1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường a) Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy […]

Cẩm Nang Bảo vệ Môi trường dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

Công ty Môi Trường Vạn Liên Hoa

Cẩm nang môi trường cung cấp các kiến thức môi trường cơ bản nhất dành cho doanh nghiệp trong việc quản lý và thực hiện bảo vệ môi trường. Trong những năm vừa qua, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã có những thay đổi và các văn bản mới thay […]