Báo cáo Hoàn thành ĐTM là gì?

Báo cáo hoàn thành ĐTM được hiểu như là hồ sơ thông báo, báo cáo kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận của doanh nghiệp theo Hồ sơ đánh giá tác động môi trường ĐTM 

Hoàn thành đtm

Khi các cơ sở hoạt động kinh doanh được cơ quan chức năng phê duyệt bản báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thì trước khi đi vào hoạt động, các cơ sở phải thực hiện đúng những cam kết về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo (như cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý bụi, …). Sau khi đã hoàn thành xong các công trình bảo vệ môi trường như trên, Quý Doanh nghiệp phải lập báo cáo và trình nộp lên cơ quan chức năng. Nếu Quý Doanh nghiệp đã hoàn thành đúng các công trình bảo vệ môi trường như cam kết thì cơ quan chức năng sẽ cấp cho doanh nghiệp bản xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và được chính thức đi vào hoạt động.

Đối tượng phải thực hiện báo cáo hoàn thành ĐTM

Bao gồm các đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điều 12 Nghị định số 18/NĐ-CP .

– Áp dụng cho các doanh nghiệp đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), sau khi thực hiện xong các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, phải tiến hành lập báo cáo hoàn thành ĐTM để xác nhận với Cơ quan chức năng vệ việc thực hiện.

– Cơ sở sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đúng tiến độ như trong báo cáo.

– Không nằm trong các đối tượng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐTM 

  • Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
  • Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt.
  • Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vạn hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2,3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp dự án nằm trên địa bản từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra.

Hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐACT được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  • Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
  • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
  • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 01/04/2015  về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 01/04/2015  Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Vạn Liên Hoa hy vọng với phần kiến thức, thông tin trên đây cũng giúp Quý Doanh nghiệp, Công ty đã hiểu rõ hơn về loại hồ sơ Báo cáo hoàn thành ĐTM.

Nếu còn những vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi qua hotline 0908.043.798 hoặc gửi thư trực tiếp về email [email protected] để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ nhân viên tư vấn có trình độ cao từ Công ty Môi trường Vạn Liên Hoa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here